\documentclass[a4paper,10pt]{article}

%\usepackage{natbib}
\usepackage{amsthm}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{latexsym}
\usepackage{graphicx}


\usepackage{listings}
\usepackage[czech]{babel}   % ceske popisky "Obrazek", "Tabulka" atd. 
\usepackage[utf8]{inputenc}   % pro unicode UTF-8

\usepackage{doc}

\hoffset -1in \topmargin 0mm \voffset 0mm \headheight 0mm
\headsep0mm
\oddsidemargin  20mm     %   zarovnani 
\evensidemargin 20mm     %   
\textwidth   170mm       %   .
\textheight  252mm

\makeatletter
\renewcommand\@openbib@code{%
     \advance\leftmargin  \z@ %\bibindent
      \itemindent \z@
     % Move bibitems close together
     \parsep -0.8ex
     }
\makeatother

\makeatletter
\renewcommand\section{\@startsection {section}{1}{\z@}%
                                   {-3.5ex \@plus -1ex \@minus -.2ex}%
                                   {1.5ex \@plus.2ex}%
                                   {\large\bfseries}}
\makeatother

\makeatletter
\renewcommand\subsection{\@startsection {subsection}{1}{\z@}%
                                   {-3.5ex \@plus -1ex \@minus -.2ex}%
                                   {1.5ex \@plus.2ex}%
                                   {\normalsize\bfseries}}
\makeatother

\makeatletter
    \setlength{\abovecaptionskip}{3pt}   % 0.25cm 
    \setlength{\belowcaptionskip}{3pt}   % 0.25cm 
\makeatother

\begin{document}
\pagestyle{empty}

\begin{center}
{\bf \Large Šablona pro \LaTeX{} \\
\medskip Podnadpis}
\end{center}

\smallskip
\begin{center}
{\large Jméno a Příjmení}
\end{center}

\smallskip
\begin{center}
Universita \\
Ústav \\
Adresa\\
emailova-adresa@xxx.xxx.xx
\end{center}

\bigskip
\noindent Abstrakt: \textit{
Text abstraktu. Text abstraktu. Text abstraktu. Text abstraktu. Text abstraktu. Text abstraktu. Text abstraktu. Text abstraktu. Text abstraktu. Text abstraktu. Text abstraktu. Text abstraktu. Text abstraktu. Text abstraktu. Text abstraktu. Text abstraktu. Text abstraktu. Text abstraktu. Text abstraktu. Text abstraktu. Text abstraktu. Text abstraktu.}

\vspace*{10pt} \noindent Klíčová slovas: \textit{6 - 10 klíčových slov}

\bigskip
\section{Úvod}
\label{sec:1}
Text úvodu. Text úvodu. Text úvodu. Text úvodu. Text úvodu. Text úvodu. Text úvodu. Text úvodu. Text úvodu. Text úvodu. Text úvodu. Text úvodu. Text úvodu. Text úvodu. Text úvodu. Text úvodu. Text úvodu. Text úvodu. Text úvodu. Text úvodu. Text úvodu. Text úvodu. Text úvodu. Text úvodu. Text úvodu. 
\textbf{Tučný text}. Text úvodu. Text úvodu.

\section{Problematika - Práce s odkazy}
\label{sec:2}
Odkaz na kapitolu~\ref{sec:1}. Odkaz na rovnice:~\eqref{eq:01},~\eqref{eq:02}.

\begin{equation} \Delta_{T_1 T_2}=\left ( T_2 - T_1 \right )^2
\label{eq:01}
\end{equation}
\begin{equation} \Delta_{T_1 T_2}=\left ( T_1 - T_2 \right )^2
\label{eq:02}
\end{equation}

\subsection{Podkapitola}
\label{subsec:1}
V případě použití matemetických zápisu v textu používáme symbol \$. 
Pak je možno psát rovnice $\Delta_{T_1 T_2}=\left ( T_1 - T_2 \right )^2$.

\section{Odkazy na literaturu}

Tímto způsobem se odkazujeme na pouzitou literaturu \cite{clanek1}, knihu \cite{kniha1}, odkaz \cite{odkaz1}, a nebo kombinace \cite{clanek1, clanek2}. Dále odkaz na tabulku~\ref{tab:1} a obrazek~\ref{obr:1}.

%
% For figures use (also *.eps, *.tiff)
%
\begin{figure}[h]
\begin{center}
\includegraphics[scale=0.6]{mereni.png}
\caption{Popis obrázku}
\label{obr:1}
\end{center}
\end{figure}

%
% For tables use
%
\begin{table}[h] 
\begin{center}
\caption{Tabulka výsledků} 
\label{tab:1}
\begin{tabular}{lll}
\hline\noalign{\smallskip}
Výsledky:\\
\noalign{\smallskip}
\hline\noalign{\smallskip}
Odchylky  & $\Delta_{T_1 T_2}$  & $\Delta_{T_2 T_1}$    \\
          & 12578.012           & 12578.651             \\
\hline
\end{tabular}
\end{center}
\end{table}

\section{Závěr}
Závěr text. Závěr text. Závěr text. Závěr text. Závěr text. Závěr text. Závěr text. Závěr text. Závěr text. Závěr text. Závěr text. Závěr text. Závěr text. Závěr text. Závěr text. Závěr text. Závěr text. Závěr text. Závěr text. Závěr text. Závěr text. Závěr text. Závěr text. Závěr text. Závěr text. Závěr text. Závěr text. Závěr text. Závěr text. Závěr text. Závěr text. Závěr text. Závěr text. Závěr text. Závěr text. Závěr text. Závěr text. Závěr text. Závěr text. Závěr text. Závěr text. Závěr text. Závěr text. Závěr text. Závěr text. Závěr text. Závěr text. Závěr text. Závěr text. 

% Literatura
%
\begingroup
\makeatletter
\renewcommand\section{\@startsection {section}{1}{\z@}%
                                   {-3.5ex \@plus -1ex \@minus -.2ex}%
                                   {4.5ex \@plus.2ex}%
                                   {\large\bfseries}}
\makeatother

\renewcommand{\refname}{Použitá literatura}
\begin{thebibliography}{99}
\providecommand{\url}[1]{{#1}}
\providecommand{\urlprefix}{URL }
\expandafter\ifx\csname urlstyle\endcsname\relax
  \providecommand{\doi}[1]{DOI~\discretionary{}{}{}#1}\else
  \providecommand{\doi}{DOI~\discretionary{}{}{}\begingroup
  \urlstyle{rm}\Url}\fi

\bibitem{kniha1}
Příjmení, J.: Kapitola, \emph{Název knihy},
  vol.~1, vydání 1
\newblock Nakladatelství, Město (2016)

\bibitem{clanek1}
Autor1, J., Autor2, J.: Název článku.
\newblock Časopis 1 a 2 \textbf{99}(1), 123--156 (2016).
\newblock In: Editor (ed.) Název konference, číslo.~1, str. 1--10. Město
 Nakladatel (2016)

\bibitem{clanek2}
Autor1, J., Autor2, J.: Název článku.
\newblock Časopis 1 a 2 \textbf{99}(1), 123--156 (2016).
\newblock In: Editor (ed.) Název konference, číslo.~1, str. 1--10. Město
 Nakladatel (2016)

\bibitem{odkaz1}
Název stránky, Název webu.
\newblock \url{http://adresa.cz/stranka.html} (2016).
\newblock [Online; 1.1.2016] 

\end{thebibliography}

%\bibliography{xampl}{}
%\bibliographystyle{spmpsci}
\endgroup

\end{document}